ISO 39001 : 2012 การจัดการความปลอดภัยทางถนน

ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ  และมีขอบเขตการให้บริการหลากหลาย อาทิ การบริการแบบครบวงจรทั้งการขนส่งทางบก/น้ำ  การบริการคลังสินค้า เป็นต้น สิ่งสำคัญที่บริษัทเหล่านั้นจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่วนหนึ่ง คือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนในปี 2558 โดยกำหนดให้ปี 2558  เป็นปีแห่งการรณรงค์ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ  ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก  การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  (อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558)  จากการรณรงค์ดังกล่าว สิ่งหนึ่งที่บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สามารถดำเนินการให้สอดคล้องได้ คือ การขอรับรองระบบ ISO 39001 
 
       ระบบ ISO  39001 คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System : RTSMS) เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจราจรทางถนนลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชนทางถนนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน และ เพื่อรับรองตัวเองในความสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ซึ่งแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ประกอบด้วย การทำความเข้าใจระบบ (Understanding) การจัดทำระบบ (Implementing) การขอรับรองระบบ (Getting Certified) และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continue Improvement)  โดยขั้นตอนการขอใบรับรองสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Website ของ The British Standards Institute (BSI) ที่ URL  http://www.bsigroup.com/en-TH/BS-ISO-39001-Road-Traffic-Safety-Management/
   
       ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ได้ใบรับรองระบบ ISO 39001 : 2012 แล้ว ได้แก่ บริษัท เอสซีจี   โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยการขอการรับรองระบบ ISO นี้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และอุดมการณ์ 4  คือ การถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและประชาชนทั่วไปเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งได้ดำเนินการในฟลีทนำร่อง คือ ฟลีทปูนซิเมนต์ผง จ.สระบุรี  โดยแนวทางการดำเนินการจำแนกองค์ประกอบหลักๆ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารจัดการ “คน” (Driver Management) การบริหารจัดการ”รถ” (Vehicle Management) การบริหารจัดการ “ถนน” (Journey Management) การบริหารจัดการ “การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน” (Emergency Response)
       โดยเอสซีจี โลจิสติกส์เชื่อมั่นว่า ระบบ ISO 39001 : 20012 นี้ จะเพิ่มศักยภาพให้ระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทฯได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการให้บริการขนส่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้รับการสนับสนุน และผลักดันโดย คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ รวมถึงร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและผู้ขนส่งทุกรายเป็นอย่างดี จนได้รับผลสำเร็จในการขอรับรองมาตรฐานนี้จากทาง British Standards Institution : BSI เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 58 ที่ผ่านมา
 
เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
Share this post