4 คุณลักษณะของ Logistics People

ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์กำลังเติบโตอย่างมากโดยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในบริษัทใหญ่หลายแห่งที่ตั้งแผนกการจัดการทางด้านนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลงานโดยเฉพาะ และมีผู้สนใจในงานด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นมากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในงานสายนี้ นั่นก็เพราะความต่างกันของทักษะ และเพราะการที่กิจการจะเกิดความสามารถทางการแข่งขันได้นั้นต้องมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพตั้งในทุกระดับงาน ดังนั้น คุณลักษณะของนักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพหลักๆ มีอยู่ 4 ประการ ดังนี้
 
  1. มีความรู้ (Knowledge) : การรู้จักกิจกรรมต่างๆในกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด จะทำให้สามารถเข้าใจปัญหา มองภาพเดียวกับลูกค้า และคิดแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้มีหลายวิธี ไม่ว่าจะตามตำราทั่วไป หรือแม้แต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่อยู่วงการเดียวกันก็ทำให้โลกทัศน์ของเรากว้างขึ้นได้
  2. มีทักษะ (Skills) : ต้องมีทักษะการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น-การมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์กว้างไกล การมองภาพรวมทั้งธุรกิจ การเป็นผู้นำ (Leadership) ที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่อาจเกิดขึ้นจากการ re-structure กระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนการเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Coaching) มิใช่เป็นเพียงผู้สั่งการ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วย
  3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) : ที่สำคัญ คือ การแสดงความรับผิดชอบตามบทบาทของตน (Accountability) มีความกล้าแสดงออกในเชิงบวก (Assertiveness) สามารถทำงานเป็นทีม (Teamwork) เนื่องจากงานโลจิสติกส์จะต้องทำงานประสานกับหลายๆหน่วยงานในองค์กร รู้จักควบคุมตนเอง (Self-Control) โดยเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (Human Relations) และชอบเรียนรู้ตลอดเวลา (Continuous Learning)
  4. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) : พัฒนาตนเองในลักษณะ Lean Logistics คือ กำจัดกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีประโยชน์ นั่นเอง
 
การพัฒนาบุลคลากรทางด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านศักยภาพ บุคลิกภาพแล้ว การพัฒนาทางด้านกระบวนการทางความคิดก็เป็นปัจจัยสำคัญในกาบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ด้วย  “คนเก่งสร้างไม่ยาก แต่คนดีนั้นหายาก”  เพราะเป็นคุณลักษณะที่สอนกันไม่ได้  ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์นอกจากการวางแผนทางธุรกิจแล้ว อย่าลืมวางแผนด้านบุคลากรเพื่อเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศในเร็วๆนี้ด้วย
 
เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก: http://www.busandtruckmedia.com/page.php?a=10&n=126&cno=2256
Share this post