สมเด็จพระปิยมหาราช พระบิดาแห่งโลจิสติกส์ไทย

พระบิดาแห่งโลจิสติกส์ไทย, รัชกาลที่ 5, Logistic
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของไทยไม่ได้ปรากฏแน่ชัดในอดีตกาลว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตามวลชน  ความเจริญทั้งหมดนี้เกิดจากพระปรีชาสามารถและพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านล้วนๆ ซึ่งพระราชดำริในการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศไทย (สมัยนั้นยังเรียกว่า สยาม) เกิดขึ้นหลังจากพระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ.2440
 
รากฐานทางด้านโลจิสติกส์ของไทยที่พระองค์ท่านได้วางไว้มีดังนี้
 
  1. ระบบชลประทาน-คมนาคม : สร้างทางรถไฟ สร้างถนน ขุดคูคลอง รวมถึงสร้างประตูระบายน้ำ เขื่อน ฝายทดน้ำ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาและการติดต่อค้าขายได้อย่างมาก
  2. ระบบขนส่งทางน้ำ : ขุดคลอง เช่น คลองภาษีเจริญ และคลองดำเนินสะดวก เขื่อนกั้นน้ำและเขื่อนกันตลิ่งพัง พร้อมกับการจัดรูปที่ดินใหม่
  3. กิจการรถไฟไทย : ทางรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพฯถึงนครราชสีมา
  4. ระบบสาธารณูปโภค : การประปา, ไฟฟ้า, รถราง, รถยนต์
  5. กิจการสื่อสาร : ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุโทรเลข
 
“รอยพระบาท” ที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงวางรากฐานไว้ ได้ก่อให้เกิดคุณานุปการมากมายต่อวงการโลจิสติกส์ไทย จึงไม่แปลกเลยที่พระองค์ท่านจะได้รับสมญานามว่า “พระบิดาแห่งโลจิสติกส์ไทย”
 
ที่มา : http://www.ail.or.th/main/readarticle.php?article_id=23
Share this post