ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR

รถส่งเอกสาร, รถส่งพัสดุภัณฑ์, Logistics, innovationรถส่งเอกสาร, รถส่งพัสดุภัณฑ์, Logistics, innovation
มีเทคโนโลยีมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นมักจะมาในรูปแบบของการเป็นระบบหรือโปรแกรมให้ติดตั้ง เป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมของอุปกรณ์หลักๆเช่นเครื่องจักร ในบทความนี้ เราจะเล่าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนเกิดการขนส่งรูปแบบใหม่เหมาะสำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน 
 
เทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า TELECAR ซึ่งเป็นระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ ผ่านระบบรางซึ่งเป็นเส้นทางวิ่ง เชื่อมโยงระหว่างสถานีจุดรับ-ส่ง โดยบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีนี้จะมีการติดตั้งรางอลูมิเนียมทั้งแบบรางตรงรางโค้ง อุปกรณ์รางเลื่อนเปลี่ยนทิศทาง (Transfer Switch) ทำให้ตู้ขนส่งเอกสารสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เดินหน้าหรือถอยหลัง อย่างไม่มีข้อจำกัด ตู้ดังกล่าวใช้กระแสไฟฟ้า 24 VDC ในการขับเคลื่อน และควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor ปราศจากเสียงรบกวน ทำให้การขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ภายในอาคารระหว่างชั้น หรือระหว่างอาคาร เป็นไปได้ง่ายๆ คิดค้นโดยบริษัทสัญชาติอเมริกัน
 
ในประเทศไทยเองก็มีการติดตั้ง TELECAR อยู่ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 34 สถานี แม้ตัว TELECAR จะมีคุณภาพสูง แต่ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิด จึงมีโรงพยาบาลหลายๆ แห่งเริ่มนำเข้ามาทดลองใช้บ้างแล้ว รวมถึงธนาคารก็นำเข้ามาใช้มากขึ้น เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ TELECAR คือ การประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ลดค่าไฟฟ้าอันเนื่องจากการใช้ลิฟท์โดยสาร ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ลดเวลาในการเดินเอกสาร อีกทั้งยังช่วย เพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการส่งเอกสารเร่งด่วนที่สำคัญ เช่น การส่งเอกสารจำนวนมาก จดหมาย แฟ้ม ใบเสร็จ หนังสือ และอื่นๆ
 
 
ที่่มา : http://www.technicalsupport.co.th/products/material-handling-logistic/telecar.php
Share this post